Regulamin

Regulamin sklepu internetowego matrixmedia.pl dla zawartych do 28.03.2016

   1. Strony umowy sprzedaży zawieranej na odległość:
    • Kupującym (zwanym również „Klientem”) dokonującym zakupów w sklepie internetowym matrixmedia.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672),
    • Sprzedawcą towarów znajdujących się w sklepie internetowym matrixmedia.pl (dalej jako „Sprzedawca”) jest Matrix Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Wierzbowa 5, NIP 726-252-99-17, REGON: 100165933,
    • Adres do korespondencji Sprzedawcy: Matrix Media Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las,
    • Adres Punktu Odbioru Towaru Sprzedawcy:
     • Matrix Media Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las, w godzinach pracy;
     • Samsung Brand Store, Galeria Stary Browar, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
     • Samsung Brand Store, Posnania, ul. Pleszewska 1, lok. B196, 61-136 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
     • Samsung Brand Store, Silesia City Center, ul. Chorzowska 107, 40-001 Katowice, w godzinach pracy Centrum;
     • Samsung Brand Store, Magnolia Park, ul. Legnicka 58 , 54-204 Wrocław, w godzinach pracy Parku Handlowego;
     • Samsung Brand Store, Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 9, 55-040 Kobierzyce Wrocław, w godzinach pracy Centrum;
     • Samsung Brand Store, Port Łódź, ul. Pabianicka 245, lok. 520, 93-457 Łódź, w godzinach pracy Centrum;
     • Samsung Brand Store, Centrum Handlowe Manufaktura, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź, w godzinach pracy Centrum;
     • Sony Centre, Centrum Handlowe Klif, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, w godzinach pracy Centrum;
     • Sony Centre, Galeria Stary Browar, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
     • Sony Centre, Posnania, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
     • Sony Centre, Galeria Malta, ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
     • Sony Centre, Galeria Jurajska, Al. Wojska Polskiego 207, 42-202 Częstochowa, w godzinach pracy Galerii;
     • Sony Centre, Centrum Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia, w godzinach pracy Centrum;
     • Sony Centre, Matarnia Park Handlowy, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk, w godzinach pracy Parku Handlowego;
     • Sony Centre, Galeria Słoneczna, ul. Chrobrego 1, 26-609 Radom, w godzinach pracy Galerii;
     
   2. Przedmiot umowy sprzedaży zawieranej na odległość
    1. Przedmiotem umowy w sklepie internetowym matrixmedia.pl są towary znajdujące się na stronie internetowej www.matrixmedia.pl oraz uwidocznione w chwili składania oferty kupna towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
    2. Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek VAT. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu.
    3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją Producenta.
    4. Oferowane towary są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez Producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.
    5. Niektóre z prezentowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Klient składający ofertę jest informowany o tym fakcie przez Sprzedawcę w drodze odpowiedniego komunikatu e-mail lub telefonicznie, najpóźniej w terminie 72 godzin od momentu złożenia przez Klienta oferty kupna. Od decyzji Kupującego zależy, czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia, czy też zamówienie zostanie anulowane.
    6. Sprzedaż w sklepie internetowym matrixmedia.pl możliwa jest jedynie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
    7. Zawartość strony internetowej www.matrixmedia.pl nie stanowi oferty sprzedaży, lecz traktowane jest wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy, tj. złożenia oferty kupna.
   3. Oferta kupna. Zawarcie umowy sprzedaży.
    1. Ofertę kupna można złożyć korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.matrixmedia.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
    2. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący winien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. Dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe oraz powinny umożliwiać Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
    3. Na skutek złożenia przez Kupującego oferty kupna (zamówienia), system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego.
    4. Otrzymane przez Kupującego potwierdzenie złożenia oferty kupna (zamówienia), o którym mowa ust. 3 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter informacyjny, służy dodatkowej weryfikacji faktu złożenia przez Klienta oferty kupna oraz nie wywołuje skutku zawarcia umowy.
    5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje dopiero z chwilą otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail, w ramach której Sprzedawca wyraźnie potwierdza przyjęcie oferty kupna (zamówienia), szczegółowo określając przedmiot zamówienia Kupującego, jak również informuje Kupującego o sposobie i czasie jego realizacji.
    6. W odniesieniu do Klientów nabywających towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, złożenie oferty kupna stanowi również upoważnienie Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
   4. Formy płatności
    1. Zapłata ceny za towar może być dokonana przez Kupującego w następujący sposób:
     • za pobraniem - zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika przy odbiorze przesyłki,
     • przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy – zapłata przed wysyłką towaru,
     • sprzedaż ratalna,
     • zapłata gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w punkcie odbioru towaru, o którym mowa w § 1 ust. 4,
     • za pośrednictwem Systemu PayU.
   5. Realizacja zamówienia. Dostawa towaru.
    1. Przewidywalny termin realizacji danego zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
    2. Przez realizację danego zamówienia należy rozumieć czasookres od momentu zawarcia umowy sprzedaży na odległość (§ 3 ust. 5) do chwili wydania towaru do rąk Klienta.
    3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin określony w § 5 ust. 1 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Kupujący jest niezwłocznie informowany w drodze e-mailowej o najbliższym możliwym terminie dostawy towaru, który nie może jednak przekroczyć terminu 30 dni od momentu złożenia przez Kupującego oferty kupna. Od decyzji Kupującego zależy, czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia, czy też zamówienie zostanie anulowane.
    4. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika (dalej „Przewoźnik”).
    5. Szczegółowe warunki dostawy towaru przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.
    6. Zaleca się by Kupujący ustalił stan przesyłki doręczanej przez Przewoźnika (akty staranności).
    7. Na podstawie art. 545 par. 2 k.c. w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
    8. Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika ponosi Kupujący.
    9. Opłata za dostawę towaru jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od wagi i rozmiarów zamawianego towaru. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu Kupujący jest informowany przy składaniu oferty kupna towaru. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu towaru.
    10. Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru na Klienta przechodzi prawo własności towaru, pod warunkiem zapłaty ceny w całości.
    11. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru Towaru, o którym mowa w § 1 ust. 4.
   6. Reklamacje
    1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.
    2. W razie ujawnienia się jakiejkolwiek wady towaru, Klient może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne na warunkach dokumentu gwarancji w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych Producenta/Importera na terenie Polski. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski znajduje się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej danego Producenta/Importera towaru.
    3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
    4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Klient będący Konsumentem, niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
    5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
    6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
    7. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu Klient składa zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej, kierując je na adres e-mailowy Sprzedawcy: reklamacje@matrixmedia.pl
    8. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by e-mail Kupującego zawierający zgłoszenie reklamacyjne zawierał następujące informacje:
     • imię i nazwisko kupującego;
     • nazwę towaru;
     • datę nabycia towaru;
     • numer zamówienia;
     • szczegółowy opis wady towaru;
     • chwilę powstania wady towaru.
    9. Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego względem Sprzedawcy, o którym mowa w § 6 ust. 4 może również nastąpić w inny sposób aniżeli na podstawie § 6 ust.4.
    10. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni.
    11. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.
   7. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
    1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza […], w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli towar dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
    2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Matrix Media Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las lub adres poczty elektronicznej: zamowienia@matrixmedia.pl
    3. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:
     • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
     • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
     • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     • umowy zawartej na aukcji publicznej;
     • umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
     • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
    4. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
    5. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
    6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.
    7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie towaru do Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
    8. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: Matrix Media Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las.
    9. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.
    10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    11. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest możliwy do pobrania w zakładce "Zwroty i reklamacje", jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
   8. Faktura VAT
    1. Do każdego towaru zakupionego w sklepie matrixmedia.pl dołączana jest faktura VAT.
   9. Recykling
    1. Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1155, ze zm.) Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości ne większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
    2. Sprzęt można dostarczyć osobiście do punktu sprzedaży bezpośredniej przy ul. Wierzbowa 5 w Suchym Lesie. W innym przypadku Sprzedawca przyjmie sprzęt do recyklingu tylko i wyłącznie po dostarczeniu na koszt klienta do punktu.
   10. Postanowienia końcowe
    1. Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
    2. Sprzedawca zapewnia, że bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości oraz potrzebom jego Klientów.
    3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Matrix Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (62-002) przy ul. Wierzbowa 5 danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Kupujący w każdej chwili może zażądać zmiany, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych.
    4. W przypadku podejrzenia o sprzeczność postanowień niniejszego regulaminu z prawem jak również w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.).
    5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
     • zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
     • minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
 

Załączniki do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

   
ceneo

97% klientów poleca ten sklep