Marcin Held - Matrix Media
Marcin Held - Matrix Media
Ładuję...


Regulamin sklepu MatrixMedia.pl

   Regulamin dla umów zawartych przed 25.12.2014


Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus

§ 1 Strony umowy sprzedaży zawieranej na odległość 

1.       Kupującym (zwany również „Klientem”) dokonującym zakupów w sklepie internetowym matrixmedia.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173, poz. 1807). 

2.   Sprzedawcą towarów znajdujących się w sklepie internetowym matrixmedia.pl (dalej jako „Sprzedawca”) jest MATRIX MEDIA spółka cywilna, Monika Wira, Piotr Wira, z siedzibą przy ul. Obornickiej 227 w (60-650) Poznaniu, NIP 726-252-99-17, REGON: 100165933.

3.       Adres do korespondencji Sprzedawcy: MATRIX MEDIA s. c., ul. Obornicka 227, 60 – 650 Poznań. 

4.       Adres Punktu Odbioru Towaru Sprzedawcy:

 • MATRIX MEDIA s. c., ul. Obornicka 227, 60 – 650 Poznań, w godzinach pracy
 • Samsung Brand Store, Galeria Stary Browar, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
 • Samsung Brand Store, Silesia City Center, ul. Chorzowska 107, 40-001 Katowice, w godzinach pracy Centrum;
 • Sony Centre, Centrum Handlowe Klif, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, w godzinach pracy Centrum;
 • Sony Centre, Galeria Plaza, ul. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
 • Sony Centre, Galeria Stary Browar, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
 • Sony Centre, Galeria Malta, ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań, w godzinach pracy Galerii;
 • Sony Centre, Galeria Jurajska, Al. Wojska Polskiego 207, 42-202 Częstochowa, w godzinach pracy Galerii;
 • Sony Centre, Centrum Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia, w godzinach pracy Centrum;
 • Sony Centre, Matarnia Park Handlowy, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk, w godzinach pracy Parku Handlowego
 • Sony Centre, Galeria Słoneczna, ul. Chrobrego 1, 26-609 Radom, w godzinach pracy Galerii;

 

§ 2 Przedmiot umowy sprzedaży zawieranej na odległość

1.       Przedmiotem umowy w sklepie internetowym matrixmedia.pl są towary znajdujące się na stronie internetowej www.matrixmedia.pl oraz uwidocznione w chwili składania oferty kupna towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2.       Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek VAT. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu.

3.       Wszystkie produkty są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją Producenta. 

4.       Oferowane towary są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez Producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych. 

5.       Niektóre z prezentowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Klient składający ofertę jest informowany o tym fakcie przez Sprzedawcę w drodze odpowiedniego komunikatu e-mail lub telefonicznie, najpóźniej w terminie 72 godzin od momentu złożenia przez Klienta oferty kupna. Od decyzji Kupującego zależy, czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia, czy też zamówienie zostanie anulowane.

6.       Sprzedaż w sklepie internetowym matrixmedia.pl możliwa jest jedynie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 

7.        Zawartość strony internetowej www.matrixmedia.pl nie stanowi oferty sprzedaży, lecz traktowane jest wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy, tj. złożenia oferty kupna.

 

§ 3 Oferta kupna. Zawarcie umowy sprzedaży.

1.       Ofertę kupna można złożyć korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.matrixmedia.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.        Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący winien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. Dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe oraz powinny umożliwiać Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

3.       Na skutek złożenia przez Kupującego oferty kupna (zamówienia), system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego. 

4.       Otrzymane przez Kupującego potwierdzenie złożenia oferty kupna (zamówienia), o którym mowa ust. 3 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter informacyjny, służy dodatkowej weryfikacji faktu złożenia przez Klienta oferty kupna oraz nie wywołuje skutku zawarcia umowy.

5.       Zawarcie umowy sprzedaży następuje dopiero z chwilą otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail, w ramach której Sprzedawca wyraźnie potwierdza przyjęcie oferty kupna (zamówienia), szczegółowo określając przedmiot zamówienia Kupującego, jak również informuje Kupującego o sposobie i czasie jego realizacji.

6.       W odniesieniu do Klientów nabywających towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, złożenie oferty kupna stanowi również upoważnienie Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego. 

 

§ 4 Formy płatności

1.       Zapłata ceny za towar może być dokonana przez Kupującego w następujący sposób:

1.    za pobraniem - zapłata do rąk Kuriera przy odbiorze przesyłki,

2.    przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy – zapłata przed wysyłką towaru,

3.    sprzedaż ratalna,

4.     z zastrzeżeniem ust. 2 zapłata gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w punkcie odbioru towaru, o którym mowa w § 1 ust. 4;

5.    za pośrednictwem Systemu PayU.

 

§ 5 Realizacja zamówienia. Dostawa towaru.

1.       Przewidywalny termin realizacji danego zamówienia wynosi 7 dni roboczych. 

2.       Przez realizację danego zamówienia należy rozumieć czasookres od momentu zawarcia umowy sprzedaży na odległość (§ 3 ust. 5) do chwili wydania towaru do rąk Przewoźnika albo jego udostępnienia w Punkcie Odbioru Towaru.

3.       W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin określony w § 5 ust. 1 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Kupujący jest niezwłocznie informowany w drodze e-mailowej o najbliższym możliwym terminie dostawy towaru, który nie może jednak przekroczyć terminu 30 dni od momentu złożenia przez Kupującego oferty kupna. Od decyzji Kupującego zależy, czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia, czy też zamówienie zostanie anulowane.

4.       Dostawa towaru następuje za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika. 

5.       Szczegółowe warunki dostawy towaru przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.

6.       Na Kupującym spoczywa obowiązek ustalenia stanu przesyłki doręczanej przez Przewoźnika (akty staranności).  

7.       Na podstawie art. 545 par. 2 k.c. w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.       Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika ponosi Kupujący. 

9.       Opłata za dostawę towaru jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od wagi i rozmiarów zamawianego towaru. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu Kupujący jest informowany przy składaniu oferty kupna towaru. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu towaru. 

10.   Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru na Klienta przechodzi prawo własności towaru, pod warunkiem zapłaty ceny w całości.

11.   Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru Towaru, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

 

§ 6 Reklamacje

1.       W razie ujawnienia się jakiejkolwiek wady towaru, Klient może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne na warunkach dokumentu gwarancji w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych Producenta/Importera na terenie Polski. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski znajduje się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej danego Producenta/Importera towaru. 

2.        Zgłoszenie reklamacyjne może również zostać złożone bezpośrednio u Sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (sprzedaż z udziałem konsumentów) albo na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (sprzedaż z udziałem przedsiębiorców).

3.       W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Klient składa zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej, kierując je na adres e-mailowy Sprzedawcy: reklamacje@matrixmedia.pl. 

4.       E-mail Kupującego zawierający zgłoszenie reklamacyjne powinien zawierać następujące informacje:

1.       imię i nazwisko kupującego; 

2.       nazwę towaru; 

3.       datę nabycia towaru;

4.       numer zamówienia; 

5.       szczegółowy opis wady towaru; 

6.       chwilę powstania wady towaru. 

5.       Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego względem Sprzedawcy, o którym mowa w  § 6 ust. 2 może również nastąpić w inny sposób aniżeli na podstawie  § 6 ust. 3-4.

6.        O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 2  Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni.

7.       Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

1.       Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie. 

2.       Termin dla odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej wynosi 10 dni i liczy się od momentu odebrania towaru.  

3.       Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

1.       świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia wydania rzeczy albo gdy umowa dotyczy świadczenia usług, od dnia zawarcia umowy;

2.       dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3.        umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4.       dostarczania prasy;

5.       usług w zakresie gier hazardowych;

6.       umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4.       Zwrot towaru konsumpcyjnego winien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.       

6.        Zwrot wzajemnych świadczeń stron umowy następuje w terminie 14 dni. Zwrot środków pieniężnych następuje na rachunek bankowy podany przez Klienta albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu. 

 

§ 8 Faktura VAT
     Do każdego towaru zakupionego w sklepie matrixmedia.pl dołączana jest faktura VAT.


§ 9 Recycling

1.       Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. 

2.         Sprzęt można dostarczyć osobiście do punktu sprzedaży bezpośredniej przy ul. Obornickiej 227 w Poznaniu. W innym przypadku Sprzedawca przyjmie  sprzęt do recyklingu tylko i wyłącznie po dostarczeniu na koszt klienta do punktu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1.     Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.  

2.     Sprzedawca zapewnia, że bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości oraz potrzebom jego Klientów. 

3.     Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez MATRIX MEDIA spółka cywilna, Monika Wira, Piotr Wira, z siedzibą w (60-650) Poznaniu przy ul. Obornickiej 227 danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.). Kupujący w każdej chwili może zażądać zmiany, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych.

4.      

5.   W przypadku podejrzenia o sprzeczność postanowień niniejszego regulaminu z prawem jak również w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem,  stosuje się przepisy Prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o "Szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej" oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o "Ochronie niektórych praw Konsumentów" oraz "Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.), jak również Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

6.   Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.