Regulamin kart podarunkowych Samsung

Regulamin Kart Podarunkowych wydawanych przez Matrix Media Sp. z o.o.

    1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
     • Wydawca – Spółka Matrix Media Sp. z o.o., na którego rzecz zostały wydane Karty Podarunkowe Samsung Brand Store;
     • Salon Sprzedaży - położony na terytorium Polski, wchodzący w skład sieci Wydawcy punkt sprzedaży Towarów lub Usług, akceptujący transakcje dokonywane przy użyciu Karty Podarunkowej Samsung Brand Store. Szczegółowy wykaz Salonów Sprzedaży wchodzących w skład sieci Matrix Media Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
     • Karta Podarunkowa Samsung Brand Store (dalej zwana również Kartą) – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy/ elektroniczny odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu Kart Podarunkowych, posiadająca pasek magnetyczny, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w wyszczególnionych Salonach Sprzedaży. Karta może posiadać nominał 50 punktów i wielokrotność 50 punktów, górna granica ilości punktów na karcie to 20.000,00 punktów;
     • Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży, wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Samsung Brand Store;
     • Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej Samsung Brand Store, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży;
     • Towary lub Usługi - przedmioty lub usługi oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży;
     • Dostępne Saldo - liczba punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Samsung Brand Store;
     • Niewykorzystane Środki - liczba punktów na Karcie Podarunkowej Samsung Brand Store, które nie zostały wykorzystane przed upłynięciem Terminu Ważności Karty;
     • Termin Ważności - oznacza dzień przypadający na 6 miesięcy od daty wydania Karty Podarunkowej;
     • Terminal POS - oznacza terminale lub inne urządzenia znajdujące się w Salonach Sprzedaży, umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej Samsung Brand Store;
    2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Samsung Brand Store (wraz z zadeklarowaną przez Nabywcę liczbą punktów doładowaną na Karcie), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Samsung Brand Store w Salonach Sprzedaży określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu w Terminie Ważności Karty Podarunkowej.
    3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie przekazania Karty Podarunkowej Samsung Brand Store Nabywcy.
    4. Wartość Karty Podarunkowej Samsung Brand Store wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
    5. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę nie stanowią depozytu, a ich wpłata nie prowadzi do ustanowienia odrębnego, indywidualnego rachunku prowadzonego przez Wydawcę. Nie można połączyć Karty Podarunkowej Samsung Brand Store z żadnym rachunkiem indywidualnym, depozytowym lub kredytowym posiadanym przez Użytkownika w jakiejkolwiek instytucji finansowej.
    6. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę, suma punktów zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary lub Usługi.
    7. W momencie pomniejszenia Dostępnego Salda na Karcie Podarunkowej Samsung Brand Store o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za nabyte przy użyciu Karty Towary lub Usługi, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub usług w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie liczba punktów zgromadzonych na Karcie.
    8. Karta Podarunkowa Samsung Brand Store nie podlega wymianie na środki pieniężne.
    9. Karta Podarunkowa Samsung Brand Store zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej wydania. W momencie przekazania Karty Podarunkowej Samsung Brand Store Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Samsung Brand Store nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Termin Ważności Karty nie może zostać przedłużony.
    10. Dostępne Saldo pozostające na Karcie Podarunkowej Samsung Brand Store po upływie lub w dniu określonym jako Termin Ważności stają się Środkami Niewykorzystanymi i nie podlegają zwrotowi.
    11. Karta Podarunkowa Samsung Brand Store może być realizowana wyłącznie po aktywacji oraz wyłącznie w Salonach Sprzedaży określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
    12. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Samsung Brand Store Nabywcy odbywa się bezpośrednio w Salonie Sprzedaży.
    13. Salon Sprzedaży/Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
    14. Karta Podarunkowa Samsung Brand Store jest formą gotówki i powinna być traktowana jak gotówka. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą. Użytkownik Karty przyjmuje na siebie pełne ryzyko strat związanych z jej utratą, zniszczeniem lub kradzieżą.
    15. Realizacja Karty Podarunkowej Samsung Brand Store przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Samsung Brand Store w sposób nieuprawniony.
    16. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
    17. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Samsung Brand Store. Personel dokona pobrania z Karty Podarunkowej Samsung Brand Store liczby punktów odpowiadającej cenie Towarów lub Usług nabytych przez Użytkownika od Wydawcy za pomocą Terminala POS.
    18. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
     • może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży określonych w załączniku numer 1 do Regulaminu;
     • nie podlega wymianie na środki pieniężne;
     • posiada Termin Ważności, po którym nie może być zrealizowana.
    19. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Samsung Brand Store w wypadku:
     • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Samsung Brand Store,
     • braku technicznej możliwości realizacji Karty, w szczególności:
      i. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy
      ii. uszkodzenia Karty Podarunkowej Samsung Brand Store w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Samsung Brand Store.
    20. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Samsung Brand Store wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
    21. W wypadku, gdy pomimo upływu Terminu Ważności Karty Podarunkowej Samsung Brand Store Dostępne Saldo na Karcie pozostaje niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu Niewykorzystanych Środków przekazanych Wydawcy.
    22. W wypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zgromadzonych na Karcie, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą. Użytkownik może również wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Samsung Brand Store do dopełnienia potrzebnej do zakupu liczby punktów.
    23. Po pełnym wykorzystaniu Dostępnego Salda z Karty Podarunkowej Samsung Brand Store nie będzie możliwe przeprowadzenie za jej pomocą żadnych transakcji sprzedaży.
    24. Karta Podarunkowa Samsung Brand Store nie może być doładowana dodatkową kwotą w celu zwiększenia Dostępnego Salda.
    25. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
    26. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży.
    27. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Samsung Brand Store oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
    28. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów lub Usług nabytych z użyciem Karty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Samsung Brand Store w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
    29. Karta Podarunkowa Samsung Brand Store nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, nie jest kartą płatniczą.
    30. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
    31. Wydanie Karty Podarunkowej Samsung Brand Store Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
     Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Samsung Brand Store, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1

ceneo

97% klientów poleca ten sklep